اضطراب درمانی

تو این لحظه در حال خوندن این متن از چی نگران هستید؟ کارهای عقب مونده؟حذف‌شده:
افزوده شد: درس بچه ها؟ اینکه آیندش چطوری میشه؟

افزوده شد: از بهم ریخته بودن اتاق بچه ها عصبی میشید؟

افزوده شد: با نظم عمومی خونه و عدم رعایتش توسط بچه ها مشکل پیدا میکنید؟

افزوده شد: خوابیدن هاتون به دلایل گوناگون دچار اختلال میشه؟ غذا خوردن هاتون هم؟

افزوده شد: سر هر موضوع کوچک و بزرگی دچار اضطراب و نگرانی میشید؟

افزوده شد: نگرانی برای آینده و ترس از تکرار اتفاقات بد گذشته رهاتون نمیکنه؟

افزوده شد: در کارگاه اضطراب، قصد داریم خودمون رو بررسی کنیم و راهکارهای جدیدی برای مقابله با اضطراب پیدا کنیم.

درخواست برگزاری مجدد دورهاگر تمایل دارید این دوره مجدداً برگذار شود لطفا به آن امتیاز دهید

0
0