گوش دادن فعال ۲

  گوش دادن فعال « ۲ »  در ادامه ی گوش دادن فعال «۱» مطرح شده است. گوش دادن  موثر در واقع به روابط موثر می انجامد . گوش کردن هنریست که هرکسی ندارد. شنیدن با گوش کردن فرق دارد. گوش کردن درست،  وقتی اتفاق می افتد که ما به تحلیل و توصیه دیگران نپردازیم. […]

رفتار اصیل

  رفتار اصیل یعنی من بدانم چه می خواهم و در راستای آن مسئولانه و متعهدانه عمل کنم. فرد اصیل به خودش نزدیکتر است ، فرد اصیل آگاهانه و بالغانه  عمل می کند. فرد اصیل نقش بازی نمیکند، بلکه  آنچه هست را تجربه می کند. البته فرد اصیل در قبال دیگران خود را غیر مسئول […]