هنر گوش دادن


ما اکثر اوقات بدون تفکر و از سر عادت حرف می زنیم و می شنویم. حتی عکس العمل هایمان در برابر شنیدن حرف های دیگران نیز، از روی عادت است. یادمان باشد در بسیاری از موارد ما نه نسبت به حرفهای گوینده، که نسبت به درونیات و بازنواخت خاطرات مان عکس العمل نشان می دهیم.

نکات بسیار مهم و کاربردی در آموختن چگونه گوش دادن وجود دارد که در ترجمه کتاب پرفروش هنرگمشده شنیدن، نوشته دکتر مایکل پی. نیکولز، و با توجه به تجربیات سالها مشاوره خود، بصورت بومی سازی شده و نزدیک به ساختار فرهنگ و اجتماع مان، تألیف نموده ام.

روح اله میرزاآقاسی