مولفان برجسته كتاب با تسلطي ويژه، مطالب بسيار پيچيده روانشناسي و علم اعصاب را به زبان ساده و با كاربردهاي روشن براي والدين امروز و فردا ارائه مي‌كنند. كتاب به والدين مي‌آموزد با درك صحيح تجربه‌هاي دوره كودكي خود و به هم پيوند دادن آن‌ها، به رويكرد برنده – برندهاي مجهز شوند كه افزودن بر تربيت فرزنداني موفق، همدل، متحمل، انعطاف و انطباق‌‌پذير و شاد، بهبودبخش ارتباط سالم و معني‌دار در طول زندگي باشند. از اين رو، گرچه عنوان و محتواي كتاب درباره فرزندپروري است، مطالب آن براي همه كساني كه به درك عميق و پايدار روان آدمي متعهدند و با نگاهي فراتر از خويش به روابط بين فردي و سالم‌سازي آن در سراسر زندگي علاقه‌مندند، بسيار ارزنده و جذاب است.