دکتر میرزا آقاسی

دکتر روح الله میرزا آقاسی

دکترای تخصصی مشاوره

رواندرمانگر پویشی (ISDTP)​

رواندرمانی پویشی فرایندی است که تمرکز آن بر ارتباط است! همانگونه که افراد از طریق ارتباط آسیب می‌بینند؛ در بستر ارتباط درمانی هم درمان می شوند . درمانجویان به نصایح ، راهکارها و جملات قصار درمانگر نیازی ندارند آنچه موجب بهبودی آنان می‌شود در بستر ارتباط درمانی ممکن خواهد بود. چیزی که بیمار با شکایت از آن وارد اتاق درمان می‌شود موضوعات مختلفی است برخی شکایت از همسر یا فرزندان خود دارند؛ عده ای از افسردگی و اضطراب خود رنج می کشند و برخی دیگر از وسواس خود در عذابند. اینکه چرا به اتاق درمان مراجعه کرده اند مهم نیست! مهم اینست که شخصیت درمانجو در بستر ارتباط با افراد نزدیک خود دچار آسیب شده و بصورت نا هشیار الگوهای تعاملی معیوب خود را تکرار می‌کند چیزی که حال او را خوب می‌کند از طریق تلقین و گفتن چیزی که خودش نمی‌داند حاصل نمی شود درمانجو باید تجربه احساسی جدیدی را در اتاق درمان داشته باشد و این تجربه ی جدید است که باعث قفل گشایی از ناهشیار او شده و رفتارها ، احساسات و افکار معیوب خود را تغییر می‌دهد این تغییر چیزی نیست که از طریق آموختن حاصل شده باشد درمانجو در بستر ارتباط با الگوهای تعاملی جدیدی مواجه می‌شود و این اصلی‌ترین راه تغییرات است.