دو راهی انتخاب

دو راهی انتخاببرای همه ی ما پیش آمده که در دو راهی انتخاب قرار گرفته باشیم . 

تست کنترل خشم

 علت خشم   موارد متفاوتی مانند مورد قضاوت و تحقیر قرار گرفتن، مورد آسیب بودن، تایید نشدن، دوست داشتنی نبودن،مورد توهین قرار گرفتن، احساس قربانی شدن، بی‌ارزشی، تنهایی، طرد شدن و… عنوان شده است، اما به طور کلی عوامل برانگیزاننده خشم بر دو نوع عوامل درونی، مانند تیپ شخصیتی و مهارت‌های اجتماعی پایین (مهارت حل مسئله […]