برچسب: پذیرش، تفاوت ها

پایه و اساس برقراری یک رابطه، پذیرش تفاوت هاست. این پذیرش باعث میشود همدلی بوجود آید. شاید موضوعی در نظر اول با آنچه ما دوست داریم مطابقت نداشته باشد. پذیرش می تواند از درون آن موضوع بستری برای آرامش و همراهی خلق کند. تفاوت در موضوعات نیست در نوع نگاه ما به آن است.