دوره اول باشگاه تخصصی کلبه مهر پایدار

دوره دوم باشگاه تخصصی کلبه مهر پایدار

- کارگاه ارتباط درمانی
- کارگاه فلسفه روانشناسی
- کارگاه قصه های مثنوی
- کارگاه تحلیل فیلم
- کارگاه تک جلسه ای کاربردی
- ارائه مطالب توسط اعضا
خرید31
دیدگاه0

6,900,000 تومان

بازدیدهای محصول462