3 پاسخ برای “غار تنهایی

 • فاطمه گفت:

  تنهایی به غار تشبیه شده…نکته ای که نظر من رو در این دل آسای آقای دکتر به خودش جلب کرد دیدن فایده و ضرر غار تنهایی در کنار هم هست

  • ea گفت:

   از تنهایی گریزی نیست، حتی گاهی خیلی برامون لازمه. اونکه از تنهایی بدتره، احساس تنها بودنه!

 • معصومه گفت:

  خیلی عالی. بخصوص اشاره به این نکته که ، گاهی انسانها نیاز دارند برای تفکر . تمرکز بر خود. و یا اندیشیدن. خود را پیدا کردن و یا آرامش و وووو کمی با خود خلوت کنند. و ما باید به آنها اجازه دهیم تا ….. و مزاحم خلوتشان بارخودشان نشویم . و یا مدام نگران آنها نشویم .